• kellesi

Biz hakda

hakda

Kompaniýanyň tertibi

Furis I / E kompaniýasy, import we eksport boýunça ýöriteleşen Furis toparynyň golçur kärhanasy.“Furis Group” maşynlaryň gözlegini we satuwyny amala aşyrýan toplumlaýyn kärhana.Biz derman gaplaýyş maşynlaryny we kosmetiki we şahsy ideg önümlerini öndürýän hünärmen.Esasy önümlerimizde beýlekiler bilen bir hatarda kapsula we planşet blist gaplaýyş maşynlary, kapsula doldurýan maşynlar, kapsula sanamak maşynlary, planşet wannasynyň bomba basýan we gaplaýyş liniýalary we ýuwujy serişde kapsula pod ýasaýjy maşynlar bar.

Kompaniýanyň güýji

80 ussat işgäri bolan 10,000 inedördül metrden gowrak häzirki zaman standart zawody bar.Önümimiz ISO9001: 2002 hil dolandyryş ulgamyna laýyklykda berk gurnaldy we maşynlarymyz CE şahadatnamasyny aldy.Önümiň hilini we takyklygyny üpjün etmek üçin ösen enjamlary, ýokary önümçilik tehnologiýasyny we ajaýyp gözleg ulgamyny ulanýarys.Doly önümçilik enjamlary, durnukly hil, ygtybarly öndürijilik we satuwdan soňky gowy hyzmat bilen önümlerimiz halkara bazarynda has meşhur bolýar.

10000 ㎡

Häzirki zaman standart zawody

80

Ussat işçiler

ISO9001: 2002

Hil dolandyryş ulgamy

CE

şahadatnama

Üstünligimiz

"Müşderiler bilen ösmek" hemişe dolandyryş düşünjämiz.Dogruçyllyga, wyiousdanlylyga, başarnykly ruhuň, iş alyp barmakda üznüksiz gowulaşmaga we döredijilige ynanýarys, Üstünliklerimiz:

Gowy hil + ykdysady çözgüt

Europeewropanyň tehnologiýa goldawy bilen ýokary hilli + tygşytly çözgüt, ýokary hilli talaplaryňyza laýyk gelýär.tygşytly baha size has gowy býudjet gözegçiligini üpjün edip biler.

Professional açyk taslama

GMP hünärmenleri we tassyklama inersenerleri, taslamaňyza we resminamalaryň BSGG GMP.EU GMP USA FDA bilen gabat gelmegine ýol görkezip bilerler.
umumy meýilleşdiriş hünärmenleri taslamaňyzy diňe bir ähli tarapdan hil taýdan däl, eýsem çykdajylaryň netijeliligini we giňelmegini we howpsuzlygyny hem üpjün edip bilerler.
hünärli dizaýn we tejribeli in engineeringener topary, iş wagtyny we çykdajylaryny tygşytlamak bilen taslamaňyzy optimal durmuşa geçirip biler.

Bir nokatly tehniki hyzmat

Bütin dünýädäki hyzmatdaşlar size häzirki tehnologiýany berip bilerler we maşyn taslamasynyň tassyklanylyşyny we önümçiligini bilip bilerler.
Mehaniki we elektrik inersenerleri, ulanyjynyň islegine we önümçiligine Europeanewropa standartlaryna laýyk gelýän dizaýn ýasap bilerler.
Hünärmenler topary synag synagyndan size bir gezeklik tehniki hyzmaty berip biler.