• kellesi

habarlar

Awtomatiki kapsula doldurýan maşynyň artykmaçlyklary bilen tanyşlyk

Häzirki zaman derman senagatyndaawtomatiki kapsula doldurýan maşynaýrylmaz enjamlaryň biridir.Çig mal pudrasyny awtomatiki we takyk kapsulalara dolduryp bilýär, bu diňe önümiň hilini ýokarlandyrman, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we çykdajylary azaldýar.Aşakda awtomatiki kapsula doldurma enjamy bilen baglanyşykly mazmun barada has jikme-jik maglumat berilýär.

NJP-1200 Awtomatiki kapsula doldurma enjamy

Awtomatiki kapsulany doldurýan maşynyň iş prinsipi birneme ýönekeý.Ol çeňňek, poroşok degirmeni, konweýer kemeri, kapsula gap, doldurgyç, kombinator, kompressor, kesiji, kapsula çykaryjy we dolandyryş ulgamyndan durýar.Çig mal tozy poroşok ýasaýjy maşyna siňdiriji arkaly girizilýär we garylandan we gysylandan soň kapsulanyň içine iberilýär.Derman doldurma kamerasy we kombinator bilelikde derman pudrasyny kapsulanyň kamerasyna girizmek üçin bilelikde işleýär, soň bolsa kompressor derman poroşokyny gysýar.Soňra, kesiji poroşok bilen doldurylan kapsulany uzynlykdaky dermanlara keser we dermanlar kapsulanyň çykaryjysy tarapyndan çykarylar.

Awtomat kapsulany doldurýan maşynyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, onuň ýokary netijeliligi.El bilen doldurylanda, kapsulalary el bilen doldurmaly, bu köp wagt alýar.Awtomatiki kapsula doldurma enjamy önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp, doldurma işini has çalt we has takyk tamamlap we gysga wagtyň içinde köp mukdarda derman öndürip biler.

Mundan başga-da, doly awtomatiki kapsula doldurýan maşynyň başga bir artykmaçlygy, onuň ýokary takyklygydyr.El bilen doldurylanda, adam faktorlarynyň päsgelçiligi we ýalňyşlygy sebäpli poroşok mukdarynyň takyklygyny üpjün etmek kyn.Doly awtomatiki kapsulany doldurýan maşyn, her kapsulanyň düzümindäki neşe maddasynyň birmeňzeş bolmagyny üpjün etmek we şonuň bilen dermanyň hilini üpjün etmek üçin kapsula guýuljak tozanyň mukdaryny hasaplamak üçin sanly tehnologiýany ulanýar.

Doly awtomatiki kapsula doldurma maşyny saýlanyňyzda, önümçilik zerurlyklary, modeli, hili we bahasy ýaly käbir möhüm faktorlar bar.Önümçiligiň göwrümine baglylykda awtomatiki kapsula doldurýan maşynlaryň dürli modelleri saýlanyp bilner, kärhananyň hakyky ýagdaýyna görä hil we baha saýlanmalydyr.

Umuman aýdanyňda, doly awtomatiki kapsula doldurýan maşynlar derman senagatynda möhüm rol oýnaýar.Önümçiligiň netijeliligi ýa-da neşe serişdeleriniň hili bolsun, awtomatiki kapsula doldurýan maşynlar aç-açan artykmaçlyklara eýe.Özlerine laýyk gelýän doly awtomatiki kapsula doldurma maşynyny saýlamak bilen, kompaniýalar has ýokary hilli dermanlary has netijeli öndürip bilerler.


Iş wagty: 22-2023-nji aprel