• kellesi

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Näme üçin hammam bombasyny aňsat arakesme edip bilmeýärsiňiz?

Täze müşderileriň köpüsi limon kislotasynyň poroşokyny bilmeýärler, limon kislotasy granulasyny göni bazardan satyn alýarlar.
Diňe limon kislotasynyň tozy 100mesh ulanyň, arakesmäni gowy döredip biler.

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Bizde zawod öndürýän derman maşynlary we gaplaýyş maşynlary bar we ajaýyp OEM we satuwdan soň hyzmat edýäris.

Hyzmatdan soň nähili?

Size hyzmat hödürlemek üçin dünýäniň dürli künjeklerine syýahat etmäge taýyn birnäçe tehnikimiz bar. Tehniki goldaw üçin 24 sagat gyzgyn liniýa.Tehniki goldaw üçin 18 sagat internet liniýasyny alýarys.Iş ýagdaýynda maşyn meselesini sazlamaga we çözmäge kömek etmek üçin ussahanadaky wideo kamera.Bütin dünýäde ýerli ýerlerde tehniki goldawy hödürläp biljek köp sanly agentimiz bar.

CE şahadatnamaňyz barmy?

Maşynyň her bir modeli üçin CE şahadatnamasy bar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Vanna maşynynyň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde “Furis Group”, el bilen ýarym awtomat, doly awtomatiki we gaplaýyş maşynlaryna çenli dürli müşderiniň isleglerine laýyk gelýän birnäçe wariant hödürleýär.Yllaryň dowamynda köp sanly müşderä üstünlikli doly awtomatlaşdyrylan duş wannasy bomba öndürmek enjamlaryny gurmaga kömek etdik.ýokary hilli enjamlarymyz we hünärmenlerimiziň görkezmesi, bu müşderileriň köpüsi öz ýurtlarynda beden ýuwulýan hammam bombasyny öndürijilerine öwrüldi.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: 30% öňünden goýum, B / L-iň göçürmesine garşy 70% balans.

Önüm kepilligi näme?

Biz materiallarymyzy we ussatlygymyzy kepillendirýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.