• kellesi

Önümler

 • NJP-800 Awtomat kapsula doldurýan maşyn

  NJP-800 Awtomat kapsula doldurýan maşyn

  Awtomatiki ýükleýji poroşok we kapsula enjamlary bilen.Kapsula ýuwujy maşyn we awtomatik ýüklemek kapsulasy funksiýasy bilen galyp ulanylýar Bu enjam, poroşok ýa-da bölejigi kapsula doldurmak üçin ulanylýar.Iş prinsipi kapsulanyň bölegi: Boş kapsulany kapsulanyň içine ýüklemek, boş kapsula soňra kapsulanyň ekiş plastinkasyna girýär, awtomatiki usulda U öwrülişi, wakuumdan geçende kapsulanyň ýokarsyny we göwresini bölüň, awtomatiki f ...
 • FRS-45 Awto hammam bomba duzly gidrawlik metbugat maşyny

  FRS-45 Awto hammam bomba duzly gidrawlik metbugat maşyny

  Iki reňkli önüm öndürmek üçin iki iýmitlendiriji Galyndy dürli görnüşli önüm öndürip biler , we ş.m. Aýratynlyklar Bu maşyn dört sütünli gidrawlik görnüşli metbugat enjamy, Maşynyň basyşy 45T-e ýetip biler, bu enjam köp boşlukly galyplara basyp biler, şol bir presini saklar ...
 • FRS-590 Awtomatiki hammam bomba topy duz gysmak gaplaýyş enjamy

  FRS-590 Awtomatiki hammam bomba topy duz gysmak gaplaýyş enjamy

  Ulanmak Bu enjam, käse, miwe, hammam bombasy, çaý, çybynlara garşy ýakymly ysly tütetgi, diwar kagyzy, maşk kitaplary, süzgüç, elektrik wyklýuçatel we ş.m. gaplamak üçin ulanylýar, gaplaýyş önümine zyýan bermezden, kesiş howpsuzlygy gysgyç enjamy bilen.Gaplary has owadan bolar ýaly, galyndylary gaýtadan işleýän enjamy köpeldiň, adaty gaplaýyş maşynlary bilen deňeşdirilende materiallaryň takmynan 3% -10% tygşytlaýar.Üç sany sero hereketlendirijisi we reňkli duýgur ekran dolandyryş ulgamy bilen iş gaty ýönekeý;PLC c ...
 • FRS-2/4 Pnewmatik hammam bomba metbugat enjamy

  FRS-2/4 Pnewmatik hammam bomba metbugat enjamy

  FRS-2 ​​parametrleri Maşynyň agramy: 10kg Maşynyň ululygy: 40 * 10 * 50 sm Galyndy material: Gum bilen örtülen Alu howa kompressory: 30-50L / min 0. 7mpa 100psi (8mm turbany birikdiriň) Göwrümi: bir gezek 2pc basyň;sagatda takmynan 240pc FRS-4 Parametrler Maşynyň agramy: 25kg Maşynyň ululygy: 35 * 35 * 70 sm Galyndy material: Gum bilen örtülen Alu howa kompressory: 30-50L / min 0. 7mpa 100psi (8mm turbany birikdiriň) Göwrümi: bir gezek 4pc basyň;sagatda takmynan 480 sany bellik Bellik 1. Bahasy 30 günde ulanylýar.2. Töleg möhleti ...
 • FRS-8 Doly / Semiarym awto hammam bomba metbugat enjamy

  FRS-8 Doly / Semiarym awto hammam bomba metbugat enjamy

  Galyndy Eger hammam bombaňyz galyplara ýapyşsa, polýusyň ýokarsyna goşup bileris.Şonuň üçin bu ýagdaýdan gaça durar.Ulanmak üçin nusga Bu hammam bomba basýan maşyn, esasan, dürli ölçegdäki bir / iki reňkli hammam bombasy we ş.m. poroşony basmak üçin ulanylýar. Aýratynlyklary Bu enjam gidrawliki görnüşli metbugat enjamy, maşyn basyşy 8T-e ýetip biler, basyş sazlanyp bilner degmek ...
 • FRS-5 Pnewmatik görnüşli metbugat enjamy

  FRS-5 Pnewmatik görnüşli metbugat enjamy

  Upperokarky galypdan peýdalanmak Alu materialyny ulanmak PE materialyny ulanmak Bu pnewmatik görnüşli gidrawlik press maşyn, hammam bomba we ş.m. poroşok önümini öndürmek üçin amatly, ýarym awtomatiki iş amala aşyrylyp bilner.Enjam berk we çydamly we hereket etmek aňsat.Poslamaýan polatdan we alýumin garyndysyndan esasan poslama garşydyr.Açyk gurluşy, ýönekeý işlemek we durnukly öndürijilik bilen galyndy gurnamagy we sazlamagy gaty amatly edýär.Parametrler ...
 • FRS-80 Awto losyon turbasyny doldurmak we möhürlemek üçin maşyn

  FRS-80 Awto losyon turbasyny doldurmak we möhürlemek üçin maşyn

  FRS-60 Awtoulag turbasyny doldurmak we möhürleýji maşyn losýony plastmassa / laminirlenen alýumin turbalaryna doldurmak we awtomatiki möhürlemek.Galyby üýtgedip, enjamymyz hem plastmassa, hem alýumin turbalary üçin ulanylyp bilner.Aýratynlyk ...
 • FRS-15 Vanna bomba sabyny ýumşak gaplaýyş enjamy

  FRS-15 Vanna bomba sabyny ýumşak gaplaýyş enjamy

  Bu enjamy esasan sabyn, sabyn we ş.m. ýaly tegelek şekilli önümi gaplamak üçin parametrler Gaplamak tizligi: minutda 15-25 (işçiniň hünärine baglylykda) Iş tertibi: Gaplanan önümleriň ýarym awtomatiki aýratynlyklary: Diametri max 70mm Ulanylýan gaplama film: merjen plyonkasy, pürküji kagyz, selofan Gaplamak filminiň galyňlygy: 0.022-0.03mm Gaplaýyş film sahypasynyň diametri: ýöriteleşdirilen sabynyň ululygyna görä, el bilen bir-birine goýuň Işleýiş naprýa: eniýesi: 220V AC ...
 • FRS-150 Vanna bombasy gysgyç ýeňli maşyn

  FRS-150 Vanna bombasy gysgyç ýeňli maşyn

  Amalyň nusgasy Bu enjam, gapagyň ýa-da çüýşäniň korpusyna we hammam bombasyna awtomatiki kiçelmek üçin niýetlenendir.Aýratynlyklary Sinhronlaşdyrylan geçiriş: geçiriş kemeriniň islendik üýtgemegi çalt gutarar.Üýtgetmek we tehniki hyzmat etmek alty sagatdan gowrak wagt alýan adaty köp gatlakly görnüş bilen deňeşdirilende, saklamak aňsat we saklamak ýönekeý, şonuň üçin önümçilige täsir etmeýär.Hiç haçan ony üýtgetmeli ýa-da düzetmeli däl.Şeýle hem, özboluşly ýeňil duýgur adam-maşyn ekrany bar ...
 • NJP-1200 Awtomatiki kapsula doldurma enjamy

  NJP-1200 Awtomatiki kapsula doldurma enjamy

  Awtoulag tozy we kapsula enjamy bilen enjamIş prinsipi kapsulanyň bölegi: Boş kapsulany kapsulanyň içine ýükläp, boş kapsula soňra kapsulanyň ekiş plastinkasyna girýär, awtomatiki usulda U-öwrüm edýär, kapsulanyň ýokarsyny we göwresini bölýär.Wakuumdan geçende, doza lagasyna gireniňizde awtomatiki doldurma, awtomatiki ...
 • FRS-9602 Doly awtomatiki myhmanhana tegelek tekiz sabyn gaplaýyş enjamy

  FRS-9602 Doly awtomatiki myhmanhana tegelek tekiz sabyn gaplaýyş enjamy

  Amalyň nusgasy Bu enjam tegelek tekiz sabyny awtomatiki gaplamak üçin ulanylýar, top şekilli sabyny awtomatiki gaplap bilmeýär.Aýratynlyklary 1, Enjam kamerany we pnewmatik dizaýny, rahat işlemegi we ykjam, oňat gaplama, gaplama tizligini kabul edýär.2, PLC we duýgur ekrany, amatly parametr sazlamasyny kabul ediň.3, Gaplaýyş materiallary awtomatiki zarba we galyp.Amatly gaplama materialy: merjen plyonkasy, örtülen kagyz we ekologiýa taýdan arassa kagyz.4, Awtomatiki bellik, o üçin amatly ...
 • FRS-50 erguwujy poroşok Suwuk pod ýasaýjy maşyn

  FRS-50 erguwujy poroşok Suwuk pod ýasaýjy maşyn

  Iş şertleri Daşky gurşawyň temperaturasy: +15 ~ + 30 ℃ maslahat berilýär.. monjuklaryň suwuk we plyonkasy üçin ulanylýan şertleri göz öňünde tutuň) Gurmak şertleri: ýapyk arassa ussahana wi ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2